ĐH XXIII: DANH SÁCH THAM DỰ

(Sẽ được cập nhật thường xuyên)

 

Các chữ viết tắt trong Danh Sách: 

CGS: Cựu giáo sưCHS: Cựu học sinh TN: Thân nhân TH: Thân hữu

T/HỘI: Dự Tiền Hội - Đ/HỘI: Dự Đại HộiDC: Dự du ngoạn DC 

Lá vàng: Xem lá vàng & thạch động

NY: Dự du ngoạn New York/Philadelphia/New Jersey

Holiday: Ở khách sạn Holiday Inn (rất cần để BTC sắp xếp xe đưa rước từ hotel tới nhà hàng) 

 

Posted Mar 23, 2019:

 

1. Lê Hoàng Viện, CHS, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

2. Lê thị Ngọc Nữ, TN, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

3. Nguyễn Công Danh, CHS, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

4. Trần Thị Ánh Nguyệt, CHS, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

5. Trần Phụng Anh, TN, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

6. Phùng Sứ, TN, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday. 

Posted Apr 5:

7. Ung Ngọc Đạt, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday 

8. Mai thị Ngọc Bích, TN, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday 

9. Nguyễn Công Uẩn, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday 

10.Trần T. Thu Oanh, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday 

Posted Apr 10:

11. Nguyễn Công Hiền, CHS, Houston, TX, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

12. Trần thị Lành, TN, Houston, TX, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

13. Helen Lưu, TH, Houston, TX, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

14. Rosie Do, TN, Houston, TX, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

15. Bạch Lê, TH, Peoria, AZ, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

16. Teresa Do, CHS, AZ, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

17. Trinh Le, Dâu, AZ, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

18. Thi Thom Nguyễn, TH, AZ, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

19. Lưu Mỹ Lệ, TH, Houston, Texas, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

20. Dư thị Lài, TH, Houston, Texas, T/H, Đ/H, DC, Lá vàng, NY, Holiday. 

Posted Apr 13:

21. Dương Bữu Châu, CHS, Bloomingdale, GA, CHS, Đ/H, NY, tự túc

22. Nguyễn Thuý Phượng, CHS, Bloomingdale, GA,CHS, Đ/H, NY, tự túc.

23. Trần Hồng Minh, TN, Bloomingdale, GA, TN, Đ/H, NY, tự túc.

24. Trần Bích Thủy, TN, Bloomingdale, GA, TN, Đ/H, NY, tự túc.

Posted April 21:

25. Nguyễn Phát, CHS, GA, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

26. Nguyễn Hường, CHS, GA, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

27. Phan Thọ, TN, GA, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

28. Phan Điệp, CHS, GA, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Tự Túc.

29. Huỳnh Ngọc Kiều, GS, Carrollton, TX, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

30. Huỳnh Ngọc Minh, CHS, TX, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

31. Huỳnh Ngọc Thu, CHS, TX, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

32. Nguyễn thị Thanh, CHS, Peoria, AZ, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

33. Nguyễn Quang Thuận, TN, Peoria, AZ, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

34. Nguyễn thị Kim Anh, TN, Peoria, AZ, T/hội, Đ/hội, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

35. Khang Phạm, TN, AZ, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

36. Henry Phạm, TN, AZ, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

37. Vinh Hồ, TH, AZ, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

38. Mai thi Âu, TH, AZ, T/hội, Đ/hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

Posted May 2:

39. Thao Tran, CHS, GA, Đ/Hội, Holiday Inn

40. Van Tran, CHS, GA, Đ/Hội, Holiday Inn

41. Phạm Công Ánh, TH, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

42. Nguyễn thị Liên, TH, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

43. Trần Thế Trình, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

44. Nguyễn thị Lợi, TN, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

45. Vũ Đức Báu, TH, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

46. Trần Tấn Minh, CHS, MA,T/Hội, Đ/Hội,Holiday Inn

47. Thái Ngọc Ẩn, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

48. Nguyễn thị Gấm, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

49. Trần Bá Xử, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday Inn

Posted May 4:

50. Trương Thị Hồng Hoa, CHS, Worcester, MA, T/Hội, Đ/ Hội, Holiday Inn

Posted May 12:

 

51. Út Trầm, CHS, Regina-Saskatchewan, Canada, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn

52. Hoa Trầm, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

53. Đào Trầm, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

54. Trương Nguyên, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

55. Uyên Trương, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

56. Tuấn Nguyễn, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

57. Trương thị Tuyết Anh, TN, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

58. Phan Lê Bạch Tuyết, CHS, MD, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, NY, tự túc.

59. Lê Trí Tín, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, tự túc.

60. Phan Tuyết Diễm, TN, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.
61. Nhãn Trần, CHS, East Brunswick, NJ, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday Inn.

62. Phan Trần Ngọc Thuý, CHS, Arlington, VA,  T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, tự túc.

63. Trần Trí Cường, TN, Woodbridge, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

64. Hoàng Ngọc Anh, TN, Woodbridge, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

65. Lloyd Davis, TN, Arlington, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

66. Cindy Davis, TN, Annandale, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

67. Liên Huệ Hương, CHS, Fairfax, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

Posted May 18:

68. GS Nguyễn văn Bằng, Rockville, MD, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Tự Túc.

69. Nguyễn thị Hồng, Rockville, MD, TN, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, NY, Tự Túc.
70. Nguyễn thị Phước, Rockville, MD, TN,  T/Hội, Đ/Hội, Tự Túc.

Posted Jun. 5:

71. Phan Bạch Ngọc, CHS, PA, T/Hội, Đ/Hội, NY, tự túc

72. Triệu Tuyết Ba, TH, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc

73. Bùi Ánh Nga, TH, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc

74. Triệu ThiBa, TH, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc

75. Triệu Thống Ba, TH, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc

76. Trần thị Thu Thuỷ, CGS, OR, T/Hội, Đ/Hội, Holiday

Posted Jun. 6:

77. CGS Lê Hồng Thu, France, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

78. Nguyễn Anh Đào, CHS, Fairfax, VA, T/Hội, Đ/Hội, NY, tự túc.

Posted Jun 10:

79. Võ Quang Định, CHS,Houston, Texas, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

80. Nguyễn Dina, TN,Houston, Texas, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday Inn.

Posted Jun 17:

81. Huệ Nguyễn, CHS, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

82. Dương Thanh Tùng, TN, France, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

83. Văn Thị Tân , TN, France, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

Posted Jun 21:

84. Nguyễn Trung Quân, CGS, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, tự túc.

85. Lý An Lộc, CGS, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, tự túc.

86. Dư thị Diễm Buồn, CHS, CA, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

Posted Jun 24:

 

87. Nguyễn Thành Phú , CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

88. Lưu Nguyệt Hương, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

89. Thái Minh Nhựt, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

90. Trần T. Nga, TN, MA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

91. Tạ Đắc Phúc, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

92. Châu t. Minh Hoàng, CHS, MA, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

Posted: Jul 1:

93. Ngô thị Khỏe Pommier, CHS, France, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

94. Jean Pommier, TN, France, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

95. Jacqueline Pommier Đặng, TN, France, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

Posted: Jul 5:

96. Trần Thị Thu Vân, CGS, San Diego, CA, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, NY, Holiday.

97. Kỹ Mỹ Dung, CHS, Oklahoma City, OK, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

98. Nguyễn Tấn Thuận, TN, Oklahoma City, OK, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

99. Trương thị Bích Thuỷ, CHS, Sidney, Australia, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

100. Hương Đinh, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

101. Xuân Lê, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

102. Hiếu Lê, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

Posted Jul 9:

103. Tô Nguyên Thành, CHS, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

104. Trần Tố Nga, CHS, Houston TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

105. Lý Thanh Nhàn, TH, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

106. Bê Trần, TH, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

107. Dương văn Gia, CGS, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

108. Lương Liên Hoa, CHS, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

Posted Jul 17:

109. Nguyễn San, CHS, Annandale, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

110. Hồ thị Bích Nga, TN, Annandale, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

111. Phan thị Huệ, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

112. Võ Lệ Thơ, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

113. Jenny Lê, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

114. Lư Ngọc Có, CHS, San Jose, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

115. Võ Ngọc Ẩn, TN, San Jose, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

116. Quách văn Nhẫn, CHS, MN, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

117. Trần Mỹ Hiền, CHS, MN, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

Posted: Jul 21:

 

118. Nguyễn Thanh Vân, CHS, LA, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, 

119. Lê Thanh Thái, TN, LA, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, 

120. Nguyễn Kim Hùng, TN, T/Hội, Đ/Hội, Fairfax, VA, tự túc.

121. Nguyễn Tri Tông, CHS,  Reston, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

122. Nguyễn thị Bạch Yến, TN, Reston, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

123. Nguyễn Thu Thuỷ, CHS, Reston, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

124. Đinh Hoài Xuân, CHS, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday, tự túc.

125. Đinh Hoài Dũng, TN, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday, tự túc.

126. Anna Đào Nguyễn, TN, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday, tự túc.

127. Đinh thị Như Nga, TN, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday, tự túc.

128. Brad Chilling, TN, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, Holiday, tự túc.

129. Phan Lương Quang, CHS, Gaithersburg, MD, Đ/Hội, tự túc.

130. Phan Mỹ Yến, TN, Gaithersburg, MD, Đ/Hội, tự túc

Posted: Jul 27:

131. Hồ Vĩnh Cửu, TN, Las Vegas, NV, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, Holiday.

132. Lư thị Kim Bạch, CHS, Las Vegas, NE, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, Holiday.

133. Hùng Huynh, CHS, Anaheim, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

134. Van Nguyen, TN, Anaheim, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

135. Nguyễn Hữu Khánh, CHS, Anaheim, CA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

136. Hua Van, CHS, San Martin, CA. Đ/Hội, DC, NY, Holiday.

137. Hua Denise, TN, San Martin, CA , Đ/Hội, DC, NY, Holiday.

138. Hua Steven, TN, San Martin, CA, Đ/Hội, DC, NY, Holiday.

139. Nhàn TP Đinh, CHS, Annandale, VA, Đ/Hội, tự túc.

Posted: Jul 29:

 

140. Tô Ánh Nguyệt, CHS, Canada, Đ/Hội, tự túc

141. Phượng  Nguyễn, TH, Springfield, VA, Đ/Hội, tự túc.

142. Trương Thị Tuyết Phi, CHS, Bakedfield, CA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

143. Trang Trịnh Trọng, TN, Bakedfield, CA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

Posted: Jul 30:

144. Nguyễn Thị Hường, CGS, San Antonio, TX, T/Hội, Đ/Hội, NY, tự túc.

145. Bùi Tuấn Hùng, TN, San Antonio, TX, T/Hội, Đ/Hội, NY, tự túc.

146. Nguyễn Thị Lang, CHS, San Antonio, TX, T/Hội, Đ/Hội, Vienna, tự túc.

147. Trương Vinh Tiến, TN, San Antonio, TX, T/Hội, Đ/Hội, Vienna, tự túc.

148. Nguyễn Ngọc Mỹ, CHS, Rockville, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

149. Trần Thị Thu, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

150. Phạm Thị Phương Chi, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

151. Huỳnh Ngọc Điệp, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

152. Huỳnh Thị Minh, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

153. Diane Dương, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

154. Diệu Lý, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

155. Võ Thị Hỏi, TH, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

156. Lý Thị Thinh, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

157. Lê Trọng Đàm, TN, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

Posted Aug 1:

158. Đinh thị Bạch Yến, CHS, Brooklyn, NY, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

159. Nguyễn Ngọc Mỹ Linh, CHS, Chantilly, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

160. Trương Thái Phú, TN, Chantilly, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

161. Nguyễn Thị Nhung, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, tự túc.

162. Nguyễn Văn Đông, TN, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, tự túc.

163. Trương Công Hạnh, CHS, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .
164. Phạm Thị Phước, TN, Houston, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .

165. Phạm Thanh Long, CHS, Blaine, MN, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

166. Ngô Kim Hão, TN, Blaine, MN, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

167. Trương Hữu Tài, CHS, MD, Đ/Hội, tự túc.

168. Nguyễn Thị Kim Yến, TN, MD, Đ/Hội, tự túc.

Posted Aug 2:

 

169. Võ Hồng Thương, TH, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

170. Phan Ngọc Liên, CHS, Santa Ana, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

171. Phan Thông Hưng, CHS, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

172. Phạm Lương Thi, TN, PA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

173. Dương Quang Ngự, CHS, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

174. Nguyễn thị Ngọc Anh, TN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

175. Dương L Steve, TN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

176. Dương Linh Dye, TN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.
177. Khanh Phan, TN, Louisville, KY, Đ/Hội, tự túc.

178. Nguyễn Khánh Loan, CHS, Bel Air, MD, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

179. Nguyễn Thới Nguyên, TN, Bel Air, MD, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

180. Nguyễn Thới Khang, TN, Bel Air, MD, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

181. Nguyễn Hoàng An, TN, Bel Air, MD, T/Hội, Đ/Hội, Tự túc.

182. Bùi Thị Ngọc Bích, CHS, Cần Thơ VN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, Holiday.

183. Đức Huỳnh, TN, Houston, TX, DC, Lá vàng, Holiday.

Posted Aug 3:

 

184. Âu Ngọc Qui, CHS, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

185. Lang thị Cảnh, TN, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

186. Trần văn Khánh, TH, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

187. Nguyễn thị Phượng, TH, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

188. Nguyễn Hoàng, TH, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

189. Nguyễn Hà, TH, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

190. Bùi Lê Thanh, TH, Cincinnati, OH, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

191. Nguyễn Ngọc Diệu, CHS, Sugarland, TX, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, NY, Holiday.
192. Đoàn Hựu, TN, Sugarland, TX, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, NY, Holiday.

Posted Aug 5:

 

193. Phan Thanh Thư, CGS, Rockville, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

194. Võ thị Mỹ Ngọc, TN, Rockville, MD, T/Hội, Đ/Hội, Lá Vàng, NY, tự túc.

195. Võ Mỹ Lương, TN, Rockville, MD, Đ/Hội, NY, tự túc.

196. Đoàn thị Tâm, CGS, Rockville, MD, THội, Đ/Hội, Lá Vàng, NY, tự túc.

197. Phanh Thanh Tâm, TN, Rockville, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

198. Nguyễn Quốc Tri, TH, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

199. Phan Thanh Nhung, TN, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

200. Võ Đình Ngoan, TN, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

201. Nguyễn thị Hoa, TN, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

202. Phan Thanh Minh Nhật, TN, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

203. Phạm Quỳnh Trâm, TH, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc.

204. Nguyễn Như Hùng, CGS, Santa Clara, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá Vàng,tự túc.
205. Nguyễn La Hương, TN, Santa Clara, CA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá Vàng,tự túc.

206. Lê văn Quan, TH, Fairfax, VA, Đ/Hội, tự túc.

207. Bùi thị Bạch Tuyết, TH, Fairfax, VA, Đ/Hội, tự túc.

208. Nguyễn Kim Hương Hỏa, TH, Fairfax, VA, Đ/Hội, tự túc.

209. Sandy Nguyễn, TH, Fairfax, VA, Đ/Hội, tự túc.

Posted: Aug 9

210. Đặng thị Mai Thu, CHS, Germantown, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

Posted: Aug 15:

211. Trương thị Minh, CHS, Tarentum, PA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, Holiday.

212. Đỗ thị Minh Uyên, TN, Tarentum, PA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, Holiday.

Posted: Aug 17:

213. Nguyễn văn Phép, CHS, Toronto, Canada, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

214. Trương Thuỷ Tiên, CHS, Toronto, Canada, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, NY, Holiday.

215. Trịnh Tú Mai , TN (phu nhân cố PTG Trần Ngọc Xướng), Toronto, Canada, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

216. Trẩn thị Thảo Sương, TN, Đ/Hội, tự túc.

217. Trẩn thị Thảo Chi, TN, Đ/Hội, tự túc.

218. Soheil Schavoshi, TN, Đ/Hội, tự túc.

219. Đặng thị Nga, CGS, Quinton, VA, Đ/Hội, tự túc.

220. Nguyễn Mậu Trinh, TH, Gaithersburg, MD, Đ/Hội, tự túc.

221. Công Tằng Tôn Nữ Ninh Thuận, TH, Gaithersburg, MD, Đ/Hội, tự túc.

222. Trần Thành Tiến, CHS, Toronto, Canada, Đ/Hội, Tự túc.

Posted: Aug 23:

223. Dương Nga, TN, MO, T/Hội, Đ/Hội, DC, Holiday.

224. Đinh Hoài Phương, TN, NY, Đ/Hội, DC, tự túc.

225. Ong thị Nghiếm, TN, NY, Đ/Hội, DC, tự túc.

Posted: Aug 24:

 

226. GS Phạm Thị Kim Chi, CHT, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

227. Trần Chí Thuận, TH, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

228. Trần Lê Thanh, TH, TX, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

229. GS Nguyễn thị Hường, CGS, NY, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

230. Donald L Holmes, TN, NY, T/Hội, Đ/Hội, Holiday.

231. Phạm Ngọc Hạnh, TH, NY, Đ/Hội, Holiday.

232.Phan Thanh Minh Đức, TN, MD, Đ/Hội, tự túc.

233. Phan Cogotti Elisa, TN, MD, Đ/Hội, tự túc.

234. Phan Cogotti Lorenzo, TN, MD, Đ/Hội, tự túc

Posted Sept 6:

235. Hứa Tiết Sen, CHS, Lancaster, PA, T/Hội, tự túc. 

236. Bành Tích, TN, Lancaster, PA, T/Hội, tự túc.  

Posted Sept 7:

237. Jackie Bông, TH, VA, Đ/hội, tự túc.

238. Đào thị Hợi, TH, VA, Đ/hội, tự túc.

239. Trần Quang Khôi, CHS, VA, Đ/hội, tự túc.

240. Cao văn Kiêm, CHS, VA, Đ/hội, tự túc.

241. Bành Hải, TN, Baltimore, MD, T/Hội, tự túc

Posted Sept 11:

242. GS Phan Ngọc Hoa, CGS, FL, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .

243. Dương Nhất Chi Phương, CHS, FL, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .

244. Dương Chi Thuỷ, CHS, Canada, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .

245. Trần Lê Hồng Đức , TN, Canada, T/Hội, Đ/Hội, Holiday .

246. Reagan Crow, TN, MD, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

Posted Sept 12:

247. Nguyễn thị Ngọc Ánh, CHS, TX, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

248. Trương văn Sung, TN, TX, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

249. Nguyễn Ngọc Thạch, TH, TX, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

250. Phùng thị Danh, TH, TX, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

251. Nguyễn thị Thanh Tâm, CHS, MA, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

252. Nguyễn văn Việt, TN, MA, T/Hội, Đ/hội, Holiday.

Posted Sept 16:

253. Hoàng Dân Bình, TH, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc. 

254. Nguyễn thị Nhiều, TH, Rockville, MD, Đ/Hội, tự túc. 

255. Hồ Xuân Hương, TH, Germantown, MD, Đ/Hội, tự túc.  

Posted Sept 18:

256. Thuỷ Chế, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

257. Thông Lý, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

258. Nguyễn Công Hạnh, CHS, Fairfax Station, VA, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá vàng, tự túc

259. Lê thị Ngọc Dung, TN, Fairfax Station, VA, T/Hội, Đ/Hội, tự túc.

Posted Sept 22:

260. GS Đặng Thanh Liêm, CGS, GA, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

261. Trần Kim Minh, CHS, GA, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday.

Posted Sept 27:

262. Trần Lam Huyến, TN, OR, T/Hội, Đ/Hội, Lá vàng, Holiday

Posted Sept 29:

263. Hoàng Tuân, TN, VA, Đ/Hội, tự túc.

264. Lê Chi Nguyễn, TN, VA, Đ/Hội, tự túc.

 

Posted Oct 3:

265. Lê thị Xuân Phương, TH, MN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá Vàng, NY, Holiday.

266. Đỗ Đình Bảo, TH, MN, T/Hội, Đ/Hội, DC, Lá Vàng, NY, Holiday.

267. Trần Nhựt Thăng, CHS, VA, Đ/Hội, tự túc.

268. Trần thị Rồng, TN, VA, Đ/Hội, tự túc.
269. Lâm Kim Dung, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

270. Lâm Stephanie, TH, VA, Đ/Hội, tự túc

Posted Oct 4:

 

271. Hoàng Nuôi, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

272. Phu nhân Hoàng Nuôi, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

273. Lưu Huy Cảnh, TH, VA, Đ/Hội, tự túc.

Posted Oct 8:

274. Nguyễn Hữu Thanh, TH, MD, Đ/Hội, tự túc

275. GS Nguyễn Cao Đảm, GS, DE, Đ/Hội, tự túc 

276. Tuyết Kỹ, TH, MD, Đ/Hội, tự túc

 

 

(còn tiếp)