THƠ 

                 Kim Quang   

Cái Răng, Cần Thơ ________________________

Nhớ

những

Trái Tim Nồng Nàn