THƠ 

                 Kim Quang   

    

Cái Răng, Cần Thơ ________________________