hmpg.jpg
Titlej (1).jpg

                   

                     THƠ 

                 Kim Quang   

Cái Răng, Cần Thơ ________________________

KQ_Dec4_PortraitKQ1013.jpg
KQ_TV_Soi Guong & Tam Tinh_KQ&TV.jpg
KQ_Buong Bo_KQ.jpg
KQ_Nhu Hoa Gam_KQ (1).jpg
KQ_Troi Noi__KQ.jpg
KQ_Tình Than Tro__KQ.jpg
TL_2hearts.jpg

Nhớ

những

Trái Tim Nồng Nàn

KQ_Nghia Tinh Tham Thiet= KQ.jpg
KQ_Tim Lai Bong Que Xua__KQ.jpg
KQ_Nhu Dong Suoi__KQ.jpg
KQ_Như  Vi Sao Sang_KQ.jpg
KQ_Khong Ten.jpg
KQ_tuongniemTBX.jpg
KQ_Mua Dong.jpg
KQ_ChucMungNgayNhagiaoVN.jpg
KQ_CMSN SP PKT.jpg
KQ_Luonlobenkho_3.jpg
KQ!_niemvuiconlai.jpg
KQ_maluc.jpg
KQ_Doinhulamong.jpg
KQ_Haohucniemvui.jpg
KQ_signature.jpg
KQ_BenMo.jpg
KQ_LanThan.jpg
KQ_Tiec_2.jpg
KQ_Buoisangcuoinam_Feb1.jpg
KQ_DangXuan_feb1.jpg
KQ_YeuDau_Feb1.jpg