top of page
hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
website_Title_CacDSPTGDTD.jpg

ĐẶC SAN ĐH ÚC CHÂU 18-Melbourne 2019

Xin bấm vào 2 hàng chữ màu xanh dưới đây sẽ đọc được trọn vẹn ấn bản PDF của Đặc-San Úc Châu 2019:

 

Hình Bìa của Đặc San số 18 Ái Hữu PTG-ĐTĐ Úc Châu (2019)

 

Đặc San PTG-ĐTĐ Úc Châu số 18 (Phát hành ngày 19-04-2019 tại Melbourne)

LTK_DSUcCover.jpg
web_DS22_cover.jpg.w560h738.jpg

                          ĐẶC SAN 22 - ĐH XXI :

 

Sau khi Click hàng chữ dưới đây, 3 khung PDF sẽ hiện ra: PDF 1 (trang bìa 4 & trang bìa 1), PDF 2 (trang bìa 2 & trang bìa 3) và PDF 3 là toàn bộ ĐS 22 (từ trang 1 đến trang 300). Double Left Click vào ngay các PDF nầy để xem & đọc ĐS 22

 

Left CLICK, please: https://drive.google.com/drive/folders/0B6-GwvjUy0dHb1pwME9HUTRQb2c?usp=sharing

 

 

 

MỜI XEM ONLINE:

Click các links dưới đây (những hàng chữ có gạch dưới)

để đọc toàn bộ các 

ĐẶC SAN 21, 20,19, 17, 16: 

 

ĐẶC SAN 21: ĐH XX - BRISBANE, ÚC CHÂU 2016

           BÌA ĐẶC SAN 21:

            https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHQ2lSSEU5a3kwbTA/view?usp=sharing 

         

           ĐS 21: TRANG ĐẦU ĐẾN TRANG CUỐI:

 

https://drive.google.com/file/d/0B_he2N9iqK43bWI2cWRMSTY2dEk/view?usp=sharing

 

                ĐẶC SAN 20: ĐH XIX-TORONTO, CANADA 2015

           https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHT0lBUkVIOUhqYm8/view?usp=sharing

 

               ĐẶC SAN 19: ĐH XVIII-PHOENIX, ARIZONA 2014

      BÌA:https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVEFZc2NGQU5ROFU/view?usp=sharing

      TRANG 1 ĐẾN TRANG 126: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSHlGNDloVHZqMVk/view?usp=sharing  

      TRANG 127 đến 225:https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTFVYdDJ6N05Ja2s/view?usp=sharing

      TRANG 226 đến 234:https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZm5lZWJMOWMwT1E/view?usp=sharing

      TRANG 235 đến 249: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSGZ0WHVQSENfLWM/view?usp=sharing

      TRANG 250 đến 254: Sinh Hoạt Úc Châu: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVkxyZ2tCVFpFWDQ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHRlFOSEl4MV95dVE/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHcUdGRDh3R1Z1UDQ/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHNC1LWC1IZUtvQ28/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYnVTY0E3QnpnRGs/view?usp=sharing 

      TRANG 255 đến 281: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHbVJUSU1ocmI4Rm8/view?usp=sharing

      TRANG 282 đến 290: Các trang quảng cáo: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHeTlCUHVvYkU1aVE/view?usp=sharing 

 

               ĐẶC SAN 17 : ĐH XVI-BOSTON, MASSACHUSETTS 2012

        Bìa ĐS 17: 

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHc1hDVnp6eV9tTlU/view?usp=sharing

       ĐẶC SAN 17 - Từ trang đầu đến trang cuối:

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYXBKd2tKRkFDTnM/view?usp=sharing

   

 

               ĐẶC SAN 16: ĐH XV-FORT MEYERS, FLORIDA 2011

      Bìa ĐS16: 

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTzJYQjhtaUF4VUU/view?usp=sharing

      ĐẶC SAN 16: Từ trang đầu đến trang cuối:

      https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVHl4N1pFSExVRnc/view?usp=sharing

bottom of page