top of page
hmpg.jpg
webTitle DHBoston2022_Ghi danh_Ung ho.jpg
ĐH24_Logo_latest.JPG

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐH/ĐS - DANH SÁCH GHI DANH THAM DỰ

(Sẽ được cập nhật thường xuyên)

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐH XXIV-BOSTON 2022: (Tính đến Aug 13 , 2022)

A.  Thành viên BTC, cư ngụ tại Boston, MA:

1- BS Trần văn Phi và CHS Trần thị Mai Xuân                                    $400.00
2- CHS Trần Thế Trình và Nguyễn thị Lợi                                         $100.00
3- TH Vũ Đức Báu                                                                         $100.00
4- TH Phạm Công Ánh và Nguyễn thị Liên                                       $100.00
5-  CHS Trần Tấn Mình                                                                  $100.00
6- CHS niên trưởng Trần Khương - Nguyễn thị Viên                         $50.00
7- CHS  Châu thị Minh Hoàng - Tạ Đắc Phúc                                     $100.00
8- CHS Trương thị Hồng Hoa                                                          $50.00
9- CHS- BS Thái Ngọc Ẩn - Nguyễn thị Gấm                                     $500.00

 

(Tạm hết DS tại Boston. Sẽ bổ túc thêm nếu cần)

B.  CÁC NƠI KHÁC:

10- CHS Trương Tuyết  Phi, Bakersfield CA                                       $50.00
11- CHS Trang Trọng, Bakersfield CA                                                 $50.00
12- CHS Trần Ngọc Thuý, Arlington VA.   .                                         $100.00
12Bis-CHS Lê Thį Bạch Tuyết,  Clarksburg MD                                   $100.00
14- CHS Huỳnh Ngọc Cẩn, Seattle WA.                                             $100.00
15- CHS Lê Minh Bền, San Jose CA. Ủng hộ:                                      $999.99 
                                                           QC trang bìa # 2 màu:        $500.00   

16-CHS Âu Ngọc Qui, Cincinnati OH                                                 $200.00 

17-CHS Huỳnh Văn Thạnh, Garland TX                                              $50.00   

 

DANH SÁCH GS và CHS PTG ĐTĐ Dallas-Fortworth ỦNG HỘ DS 25:

18-1/ - NT Lê văn Giàu                                                      $100.

19-2/ - GS Huỳnh ngọc Kiều                                              $50

20-3/ - GS Đỗ Mỹ Thuật                                                   $50

21-4/ - CHS Đinh Văn Lai                                                  $50

22-5/ - CHS Võ thị Song Hoa                                             $50

23-6/ - CHS Nguyễn Văn Việt                                            $50

24-7/ - CHS Phạm Thanh Phúc                                          $50

25-8/ - CHS Huỳnh Ngọc Minh                                          $50

26-9/ - CHS Huỳnh Ngọc Thu                                            $50

                                              TỔNG CỘNG :……................................................$500.00

                            Dallas ngày 5 tháng 5 năm 2022

                           TM. Nhóm CHS Dallas & Fortworth 

                           CHS.Huỳnh Ngọc Minh

 

Tiếp theo, May 9:

27- GS Nguyễn Khoa Tuấn, Reston VA                                                $100.00
28- Phu Nhân cố GS HT Phạm Văn Đàm, cô Bùi Cẩm Hồng, Gilbert AZ     $50.00
29- CHS Phạm Ngọc Sắc,  Medford Ma                                               $25.00
30- CHS Trương thị Minh, Tarentum PA                                              $50.00

Tiếp theo, May 12:

31-ÔB GS Nguyễn Văn Bằng, Rockville, MD                                          $500.00

 

Tiếp theo, May 13:

32-ÔB CHS Nguyễn San - Hồ Thị Bích Nga, Annandale VA                       $50.00

Tiếo theo, May 15:

33-GS-CHS Nguyễn Hữu Lộc, Lê thị Mai, Norwalk CA                             $50.00

Tiếp theo, May 16:

34-GS-CHS Dương văn Gia và CHS Liên Hoa, Santa Ana Ca                     $50.00
35-CHS Nguyễn Ngọc Lập và Tuyết Nga, Santa Ana Ca                           $50.00

Tiếp theo, May 18:

36-Phan Thanh Gian Foundation, Boston MA                                        $500.00

Tiếp theo, May 19:

37-GS Phạm Khắc Trí, Plano Texas                                                      $200.00

38-CHS Nguyễn Kỹ Mỹ Dung-Nguyễn Tấn Thuận, Oklahoma City OK       $100.00

39-Nguyễn Thị Anh Đào, Fairfax VA                                                     $20.00 

 

Tiếp theo, May 20:

 

40-TH Lưu Mỹ Lệ, Lake Forest CA                                                        $100.00 

 

Tiếp theo, May 23:

 

41-CHS Nhãn Trần, East Brunswick, NJ                                                   $50.00
42-CHS  Ngươn Trần, East Brunswick, NJ                                               $50.00

 

Tiếp theo, May 26:

 

43-CHS Phan Bạch Ngọc, Villanova PA                                                   $100.00

44-BTC/ĐH XXIII - Maryland 2019                                                          $200.00

45-Quảng cáo: Phở Lê, Boston MA, 1 trang màu                                      $300.00

Tiếp theo, May 27:

46-CHS Lâm Hầu Sáng,  =Union  City CA                                               $200.00
47-QC: West Group Pharmaceutical Corp DBA Procare Pharmacy
Garden Grove CA: 2 trang màu                                                              $700.00

 

Tiếp theo, May 29:

QC-Chau Chow Restaurant, Dorchester Ma, 1 trang màu                           $300.00

Tiếp theo, May 31:

48-TH Phạm Công Ánh & TN Nguyễn Liên, Boston Ma                            $160.00

(để tặng 1 vị thầy 2 tiệc TH: $75 và ĐH: $85)
49 CHS Trần Thế Trình & Nguêễn Thị Lợi, Bridgeport CT ủng hộ thêm      $80.00
        ( đã UH trong Ds của BTC lúc trước $100.00)
50-CHS Trương thị Hồng Hoa, Worcester MA  ủng hộ thêm                   $50.00
         (đã ủng hộ trong ds BTC trước $50.00)
51-BTC Boston tặng cash vào quỷ ủng hộ                                            $171.37

       (số tiền dư khi đi du lịch lúc ĐH ở ĐH Maryland 2019)

Tiếp theo, June 2:

52-CHS Lê Quang Thảo,  Phoenix AZ                                                   $50.00
53-CHS Nguyễn thị Ba ( Ba T Mc LEOD -ASTER)  Fife Lake MI                  $100.00

Tiếp theo, June 4:

54-CHS Trịnh Cẩm Văn, Atlanta, Georgia                                             $100.00

Tiếp theo, June 9:

55-CHS Nguyễn Hoàng Yến, Flower Mound TX                                    $100.00

Tiếp theo, June 10:

56-CHS Chs Vương Cầm, Glendale Heights, IL                                     $ 50.00
 

Tiếp theo, June 11:

57-CHS Nguyễn Mỹ Ngọc, Santa  Ana , Ca                                          $100.00
58-TN Bạch Lê, Peora AZ                                                                 $100.00

 

Tiếp theo, June 15:

 

59-CHS Diên Chi Nguyễn, Santa Anna CA                                            $30.00

 

Tiếp theo, June 18:

 

60-CHS Phan Thông Hưng & TN Phạm T.Lương Thi,  Wynnewood , PA  $100.00
61-GS Lê Hồng Ẩn, Bridgeport CT                                                      $50.00

Tiếp theo, June 21:

62-CHS Võ Rosie Ngọc, Westminter CA                                             $33.00
63-TH. Lương Hằng Thị  (nt)                                                           $33.00

Tiếp theo, June 27:

64-GS  Đặng Thanh Liêm &  TN. Đặng Ngọc Anh, Doravill GA               $100.0   
65-CHS  Lâm Hữu Lộc, Melburne,  Australia ủng hộ                            $200.00
                                    và QC một trang trắng đen                         $100.00 

66-KG Phan Thanh Tâm & GS Đoàn Thị Tâm, Brea CA                          $190.00

 

Tiếp theo, June 28:

67-CHS. Võ thị Kim Chi,  Montgomery , AL                                       $1,000.00

Tiếp theo, June 29:

68-GS Nguyễn Như Hùng, Santa Clara Ca                                          $100.00
69-CHS Nhạn Hà ( Huỳnh) & Cự D Hà, Morganville NJ                          $50.00       
 

Tiếp theo, June 30:

 

70/CHS Nguyễn thị Huệ  San  Leandro CA                                          $45.00

71/CHS Nguyễn  thị Hồng Tâm.  ( nt)                                                 $45.00

72/GS Trần thị Thu Vân, San Diego CA                                                 $50.00

Tiếp theo, July 02:

73/CHS-TS Huỳnh Long Vân, Sydney  Australia                               Aus$1,000.00

Tiếp theo, Jul. 02:

DANH SÁCH PTGĐTĐ HOUSTON, TX

ỦNG HỘ ĐẠC SAN & ĐH XXIV-BOSTON 2022: Tổng cộng: $2,500.00

 

74/1.Quỹ Nhóm Houston:                                                                  $500

75/2.La Văn Đức – Anh Phương                                                         100

76/3.Võ Lê Thơ                                                                                100

77/4.Nguyễn Công Hiền                                                                   100

78/5.GS Nguyễn Trung Quân, CA                                                         100

79/6.Trần Thị Ánh Nguyệt                                                                 100

80/7.Trần Thị Bạch Cúc                                                                       50    

81/8.Trần Ngọc Thanh Hằng                                                               50

82/9.Phan Thị Huệ                                                                            100

83/10.Nguyễn Công Uẩn                                                                     50

84/11.Lý Thị Diệu                                                                               50

85/12.Ung Ngọc Đạt                                                                         100

86/13.Lý Thanh Nhàn, CA                                                                   100

87/14.Trần Phụng Anh                                                                       50

88/15.Biện Thị Thưởng                                                                      100

89/16.Phạm Văn A                                                                            60

90/17.Nguyễn Ngọc Ẩn                                                                      50

91/18.Phạm Thị Mẫn                                                                         50

92/19.Quảng cáo Harbor Dentists  CA                                                 100

93/20.Tô Nguyên Thành-Tố Nga                                                         100

94/21.Bùi Hoàng Ân, CA                                                                    200

95/22.BS Huỳnh Ngọc Phương, LA                                                     100

96/23.Nguyên Nhung                                                                         50

97/24.Bửu Điền - Lệ Thanh                                                                100

98/25.Thạch Thị Cẩm Lài, Atlanta GA                                                     40

 

Tổng cộng:                                                                    $2,500.00 

 

Kính Báo:   

1/. Toàn bộ Danh Sách trên (từ # 1 tới # 98) sẽ được đăng vào ĐS 25, phát hành trong Ngày ĐH 20/8/2022

2/. Vì bản thảo ĐS phải hoàn tất hôm nay (Jul 3/2022) nên những đóng góp sau ngày nầy sẽ vẫn được đăng tiếp tục tại đây và sẽ đăng vào ĐS kế tiếp nếu có.

Trân trọng cáo lỗi và kính thông báo 

Phụ trách ĐS 25 & Trang Nhà www.ptgdtdusa.com: CHS Nguyễn Công Danh                                   

 

Tiếp theo: July 6:

99/ CHS Nguyễn Thu Hương (Nhóm 4 người), Mesa AZ                           $240

Tiếp theo, July 10:
100/CHS Huỳnh Liễu Dorchester Ma                                                     $70

Tiếp theo, JUly 11:

101/CHS Nguyễn Thanh Nguyên, Garden  Grove CA                                 $50
102/CHS Sally Trần,    Garland  TX                                                        $50

Tiếp theo, July 13:

103/ Gia đình Thầy Phan Thanh Thư, Rockville, MD                                 $200

104/ Nhóm PTGĐTĐ Toronto, Canada:                                                   $500

 

Tiếp theo, July 15:

105/CHS Mai Lê Nguyễn, Fort Smith AR                                                  $100

Tiếp theo, July 17:

105/CHS Triệu Huỳnh Võ, Elk CA                                                              $30

Tiếp theo, July 18:

106/CHS Can Huu Nguyễn, Fayetteville NC                                               $50 

Tiếp theo, July 22:

107/Cô Trương Thị Bích Thủy (phu nhân của GS-HT Trương Quang Minh),

Sydney Australia: Sẽ trao $ ủng hộ tại ĐH:                                            US$200
108/CHS Nguyễn Ngọc Diệu, Houston TX                                                 $100

109/CHS Trần Phượng,  West Hartford CT                                                $100

110/Ái Hữu PTGĐTĐ Melbourne Australia                                               US$200

 

Tiếp theo, July 25:

111/CHS Mỹ Linh Ngọc Nguyễn Chantilly và TN Phú Thái Trương.                 $20

112/CHS Thu Ngọc Huỳnh, Carrollton TX                                                    $50

Tiếp theo, July 29:

113/CHS Dominic Thạc Phạm, Lawrenceville GA, sẽ trao $ ủng hộ tại ĐH:   $500   

 

Tiếp theo, Aug 3:

114/TH Đặng Mai Thu UH                                                                         $50

Tiếp theo, Aug 8:

 

115/Hội Ái Hữu PTGDTD Bắc Cali                                                             $300 
116/CHS Mindy C  Hà  và Gia đình PTGĐTĐNam Cali                                   $200 

Tiếp theo, Aug 12:

117/CHS Lê Văn Hai-Lê Thị Muội, Phoenix AZ:                                           $200

118/CHS Phùng Văn Huỳnh - Trần Thị Tám, Houston TX:                            $100

                               

(Còn tiếp)

DANH SÁCH GHI TÊN THAM DỰ: (Tính đến Aug 13, 2022)

1/ CHS Trương Tuyết Phi, Bakersfield Ca

2/ CHS Trang Trọng,  Bakersfield Ca

3/ CHS Trần Ngọc Thuý,  Arlington VA.   

4/ CHS Lê Thį Bạch Tuyết  Clarksburg MD 

5/ CHS Lê Minh Bền  San Jose CA

6/ TN anh Bền, San Jose CA (chưa cho tên) 

7/ CHS Trần Khương, Boston MA 

8/ TN Nguyễn thị Viên, Boston MA

9/ Hậu duệ Trần Khoa, Boston MA

10/ CHS Nguyễn Ngọc Ẩn, Sugar Land TX

11/ Chs. Nguyễn Văn Phép, Toronto Canada (TH, ĐH & Du ngoạn)
12/ Chs. Trương Thủy Tiên, Toronto Canada (TH, ĐH & Du ngoạn)
12 bis/ Thân nhân. Jude Nguyen, Toronto Canada (TH, ĐH & Du ngoạn)
14/ Chs. Trần Thành Tiến, Toronto Canada (ĐH)
Tiếp theo, May 9:
15/ CHS Pham Ngọc Sắc, Medford Ma
16/ Bà Bùi Cẩm Hồng (Mrs. Phạm Văn Đàm), Gilbert AZ
17/ TN Phạm Cẩm Quỳnh Dao, Gilbert AZ
18/ CHS Nguyễn Ngọc Phương, Okemos MI
19/ TN Nguyễn Thuý Liên, Okemos MI 
20/CHS Lâm Hữu Lộc, Melbourne, Úc châu
21/ TN Lâm thị Mẫn, Melbourne, Úc châu
22/ CHS Huỳnh Tước, Anaheim CA
23/ TN Huỳnh Thuý, Anaheim CA
24/ CHS Huỳnh thị Minh, Tatentum PA
25/ TN Huỳnh Ngọc Xuân, Tatentum PA
26/ TN Đỗ thị Minh Uyên, Tatentum PA
27/ TN Đỗ Trương Tony, Tatentum PA

Tiếp theo, May 12:

 

28/ GS Nguyễn Văn Bằng, Rockville, Maryland
29/ TN Nguyễn Jenny ( Phu nhân GS Nguyễn Văn Bằng), Rockville MD
30/ TH Nguyễn thị Phước, Rockville MD

Tiếp theo, May 19:

31/ GS Phạm Khắc Trí, Plano TX

32/TN Phạm Nguyên Diễm, Plano TX

33/TN Nguyễn Tấn Thuận, Oklahoma OK

34/CHS Nguyễn Kỹ Mỹ Dung, Oklahoma OK

35/ CHS La Văn Đức, Houston TX                                         (canceled Jun 2)

36/CHS Nguyễn Thị Anh Đào, Fairfax VA

37/TH Lưu Mỹ Lệ, Lake Forest CA.                                        (canceled Jun 2)

Tiếp theo, May 23:

38/CHS Nhãn Trần, East Brunswick, NJ

39/CHS Ngươn Trần, East Brunswick, NJ

Tiếp theo, May 26:

40/CHS Phan Bạch Ngọc, Villanova PA  
41/TH Triệu TuyếtBa, Villanova PA                                     
(canceled, Jun 5)
42/TH Triệu ThịBa, Villanova PA
43/TH Triệu ThốngBa, Villanova PA                                    
44/TH Bùi Ánh Nga, Villanova PA
45/TH Võ Thương, Santa Ana CA
46/CHS Phan Ngọc Liên, Santa Ana CA

Tiếp theo, May 27:

47/CHS Từ Thọ,  Laguna Niguel CA
48/TH Từ Thị Hạnh,  Laguna Niguel CA

Tiếp theo, May 31:

49/TH Phạm Công Ánh, Boston MA  

50/TN Nguyễn Liên, Boston MA

51/CHS Trần Thế Trình, Bridgeport, MA       

52/TN  Nguyễn thị Lợi, Bridgeport, MA

53/CHS Trương thị Hồng Hoa, Worcester MA

Tiếp theo, June 3:

54/CHS - GS - GH - HT Nguyễn Trung Quân, Santa Ana CA
55/CHS Bùi Hoàng Ân, Santa Ana CA
56/TN Nguyễn T Ngọc Thuý, Santa Ana CA
57/TN Hàng Quang Sơn, Santa Ana CA

 

Tiếp theo, June 7:

 

58/GS Đỗ Mỹ Thuật, Garland TX
59/CHS Lương Lang, Garland TX

 

Tiếp theo, June 9:

60/CHS Nguyễn Hoàng Yến, Flower Mound TX
61/TN. Nguyễn Đôn Phú (nt)

62/CHS Huỳnh Minh Hùng, Sun city center Fl
63/TN Phạm Thị Tám (nt)
64/CHS Huỳnh Cầu (nt)
65/Trương Ngọc Nhung (nt)

Tiếp theo, June 10:

66/CHS Vân Hứa, San Martin CA

67/TN Denise Hứa, nt

68/TN. Steven Hứa, nt

69/Bạch Lê, Peoria AZ

70/TN Khang Pham.   nt
71/TN Trinh Lê.  nt
72/CHS Teria Do.  nt
73/TN. Henry Pham.  nt
74/TN. Thom Nguyen. nt

Tiếp theo, June 17:

75/CHS Danh Nguyễn, Houston TX

76/CHS Trần Thị Ánh Nguyệt,  nt
77/TH Hương Đinh,  nt
78/TH Huân Sơn, nt
79/TH Hiếu Lê,  nt

Tiếp theo, June 18:

80/CHS Phan Thông Hưng, Wynnewood , PA
81/TH Phạm thị Lương Thi        (nt)

Tiếp theo, June 21:

82/CHS Biện Thị Thưởng, Marvel TX

83/TN Tạ Hồng Giỏi            (nt)

84/CHS Võ Rosie Ngọc,  Westminter CA
85/TH Lương Thị Hằng        (nt)

 

Tiếp theo, June 25:

 

86/CHS Nguyễn Ly, Lawrence Ma
87/TN.  Nguyễn Thanh Thuý  nt
88/TN. Đinh Katie     nt
89/TN. Lê Richard    nt

 

Tiếp theo, June 26:

 

90/CHS Trần Tấn Minh,  Boston, Ma
91/TN Phạm Kim   nt
92/TH Võ Hoàng Đức, Malden, Ma

Tiếp theo. June 27:

93/KG Phan Thanh Tâm, Brea CA

94/GS Đoàn Thị Tâm,       nt

 

Tiếp theo, June 28:

 

95/GS Đặng Thanh Liêm, Doravill GA

96/TN Đặng Ngọc Anh, Doravill GA     

 

Tiếp theo, Jun. 29:

 

97/CHS Nhạn Hà ( Huỳnh), Morganville NJ

98/Cự D Hà, Morganville NJ

Tiếp theo, Jun. 30:

99/CHS Nguyễn thị Huệ  San  Leandro CA                              Canceled  Jul 13
100/CHS Nguyễn  thị Hồng Tâm.  ( nt)                                    canceled  JUl 13
101/GS  Trần thị Thu Vân. San Diego CA
102/TH Trần thị Y,   Worcester Ma
103/TH  Carol  Le          nt

 

Tiếp theo, Jul 3:

 

104/CHS Phan Thị Huệ, Houston TX

 

Tiếp theo, Jul 6:

 

105/TN Võ Mỹ Ngọc (phu nhân cố GS Phan Thanh Thư), Maryland

106/TN Hoàng Quỳnh Hoa, Maryland                                              canceled July 13

107/CHS Võ Lê Thơ, Houston TX
108/CHS Nguyễn Thu Hương (Hương Payson), Mesa AZ

109/TN Cát Quang Huy                                     nt
110/TN Kim Châu Payson.                                  nt
111/TH Piper Mac Donald                                   nt

 

Tiếp theo, July 10:


112/CHS Huỳnh Liễu, Dorchester Ma                                                     

113/CHS Huỳnh Hữu Hoàng, Quincy Ma

114/CHS Lâm Tăng Sại            nt

Tiếp theo, July 11:

115/TH Nguyễn An Plano TX

Tiếp theo, July 13:

116/TN Võ Mỹ Lương,  Rockville MD
117/TN Phan Thanh Minh Nhật    nt

 

Tiếp theo, July 14:

 

118/CHS Nguyễn thị Thanh Tâm,  Boston MA
119/TN. Nguyễn v Việt                    (nt)

 

Tiếp theo, July 15:

120/GS-Hiệu Trưởng Phạm Thị Kim Chi, Houston TX
121/TN Trần Chí Thuận                     ( nt)

 

Tiếp theo, July 17:

122/GS -CHS Nguyễn thị Hường ( Holmes) NY
123/TN  Donald  L. Holmes                       nt
124/TH. Andrew  Gonda nt

 

Tiếp theo, July 21:

125/CHS Soon Xuân Thiệu,  Calgary Canada
126/TN Phung Huỳnh                  nt

 

Tiếp theo, July 25:

127/CHS Trần Đặng Mai Xuân, Watertown Ma
128/TN Bs Trần văn Phi            (nt)
129/TN Đặng Mai Thu             ( nt)
130/TH Lê văn Đạo, Medford Ma
131/TN Phạm Hồng Thuý      (nt)
132/TN Vương Yến Nhi,  Malden Ma
133/TH. Dương Tuý Phượng, Dorchester Ma
134/CHS Bs Thái Ngọc Ẩn, Watertown Ma
135/CHS Nguyễn thị Gấm         ( nt)
136/TN Thái Thiên Kim, Boston  Ma
137/TN Thái Ngọc KimUyen,  (nt)

138/CHS Mỹ Linh Ngọc Nguyễn, Chantilly 

139/TN Phú Thái Trương           (nt)

Tiếp theo, July 26:

140/CHS Lê Thành Tâm Hảo, Cypress TX
141/CHS Trần thị Nhụy,           ( nt)
142/TH Lương Kiệt                ( nt)

143/TH Nguyễn Mến              ( nt)
144/TN Lê Thành Trí Dũng      ( nt)

145/TN Lương Kim Trang        (nt)

146/TN Nguyễn Phú Cường, Holbrook Ma

 

Tiếp theo, July 29:

 

147/CHS Dominic Thạc Phạm, Lawrenceville GA
148/CHS  Mỹ Anh Phạm           ( nt)
149/TN Austin Phạm               ( nt)
150/TN Justin Phạm                  (nt)

 

Tiếp theo, Aug 01:

 

151/TN Trần Khiêm Randolph Ma
152/TH Sonya Luongo Holbrook Ma
153/TH Dr. Chương Trinh. PA
154/TH Dr. Phương Trinh ( nt)
155/TH Dr. Đức Chu Saugus Ma
156/TH Nga Chu   (nt)

Tiếp theo, Aug 08:

157/TN Phan Thanh Mai,      Ca (con anh PTTâm)
158/TN Mr. Daren  (rể của anh PTTâm) Ca
159/CHS Huỳnh Ngọc Chênh VN.  (chung nhóm với Hương Payson)

160/GS Nguyễn Cao Đãm, Nam California

Tiếp theo, Aug 10:

161/CHS Nguyễn Công Hiền, Houston TX

162/TN Trần Thị Lành, Houston TX

 


       
Còn tiếp

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT

từ BTC Đại Hội XXIV

BTC ĐH Thế Giới PTG ĐTĐ XXIV Tại Boston                                                           Ngày 1 tháng 4 năm 2020
16 Gleason Street Watertown Ma 02472
Emai# gamnguyen@comcast.net
Phone: 617-926-2193

 

THÔNG BÁO

V/v: Dời Ngày ĐH XXIV

Kính gởi:


- Quý Thầy Cô
-Quý Đồng Môn, Thân Hữu và gia đình


Hội Ái Hữu CHS trường PTG và ĐTĐ vùng New England trước đây đã gởi Thông Báo và  Thư Ngỏ đến quý vị là vào ngày 25, 26, và 27 tháng 9 năm 2020 sẽ tổ chức ĐH, song nay vì bệnh dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới nên sau khi tham khảo ý kiến với nhiều vị Hiệu Trưởng, Giáo Sư, các Đồng Môn và Thân Hữu, chúng tôi BTC quyết định dời ngày tổ chức ĐH XXIV sang hè năm 2021.

 

Thông báo chánh thức ngày tổ chức Đại Hội sẽ được gởi tới Quý Vị khoảng đầu năm 2021.


Dù ngày ĐH được dời lại, hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuẩn bị Chương Trình ĐH và Nội Dung/Hình thức Đặc San để ĐH sang năm được thành công tốt đẹp.


BTC xin quý vị từ nay tiếp tục gởi:


- Mọi ý kiến, thắc mắc hay ủng hộ tài chánh về cho BTC/ĐH:

CHS BS Thái Ngọc Ẩn

16 Gleason Street

Watertown Ma 02472

Email: gamnguyen@comcast.net
Phone: 617-926-2193


- Bài viết, thơ văn, hình ảnh cho Đặc San 25 chủ đề: Kỷ Niệm & Nhớ Ơn Thầy Cô: 

Xin gởi bằng attachment qua Email:  tranbt21@gmail.com

Trường hợp không thể dùng email thì gởi về:

Danh Nguyễn

10426 Heather Hill Dr

Houston, TX 77086

Xin cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị và gia đình được Bình Yên, Mạnh Khoẻ để chúng ta sẽ cùng gặp nhau mùa hè sang năm 2021 trong tình thầy trò đồng môn , thân hữu với tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo.


Thay mặt  BTC
CHS BS Thái Ngọc Ẩn

____________________________________________________


 

THƠ NGỎ

Kính gởi Quý Đồng Môn & Thân Hữu:

Chúng ta cùng góp tay tổ chức Đại Hội XXIV - Boston 2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI PTGĐTĐ LẦN THỨ XXIV TẠI BOSTON

16 Gleason St. Watertown, MA 02472

Email: gamnguyen@comcast.net

Phone: (617)312-9730

------000-----

THƠ NGỎ

Boston ngày 10 tháng 2 năm 2020

Kính gởi các anh chị đồng môn và thân hữu CHS Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, CẦN THƠ

                                    KÍnh gởi:

                       .................................................................

Nhân ngày ĐH lần thứ XXIII tại Maryland 2019, chúng tôi anh chị em CHS và thân hữu vùng New England nhận đứng ra tổ chức ĐH lần thứ XXIV tại Boston với ước mong và hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của quí anh chị và sự hướng dẫn của quí thầy cô khắp nơi.

Sau nhiều buổi họp, thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức ĐH vào 3 ngày 25, 26 & 27 tháng 9 năm 2020 với chủ đề “VINH DANH & TẠ ƠN THẦY CÔ”.

Ngày 25 sẽ là ngày Tiền ĐH, 26 là ĐH, 27 sẽ là du ngoạn Hậu ĐH tại Plymouth Plantation là nơi di tích lịch sử của ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving).

Sáng ngày 26, chúng ta sẽ viếng thăm Boston, ngắm nhìn những địa điểm đẹp, lịch sử với “DUCK TOUR” trên bờ và dưới sông Charles, Boston. Tối hôm đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc thân mật, vui vẻ đầy tình thầy trò và đồng môn.

Thưa quí anh chị, chúng ta sẽ có dịp cùng nhau gặp gỡ và khoản đãi những ân sư đã có công dạy dỗ chúng ta để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội.

Nhưng thưa quí anh chị, buổi tiệc thân mật đó có được và thể hiện được như ý muốn của chúng ta hay không chính yếu là nhờ sự tiếp tay của quí anh chị.

Công việc tổ chức ĐH khá khó khăn và rất tốn kém, Ban tổ chức chúng tôi mong chờ sự giúp đỡ của quí anh chị về mọi mặt, như cổ động người về tham dự thật đông, ủng hộ tài chánh, viết bài, giúp lấy quảng cáo cho Đặc San 25… và nhất là góp ý với chúng tôi trong việc tổ chức.

Ban tổ chức sẽ gởi đến quí anh chị và toàn thể thành viên đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi THƠ MỜI chính thức của ĐH XXIV với đầy đủ chi tiết hướng dẫn trong tháng tới.

Xin quí anh chị dành 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 9 năm 2020 cho ĐẠI HỘI.

Xin cám ơn và mong gặp đông đủ quí anh chị đồng môn và thân hữu.

TM Ban Tổ Chức ĐH.

 

Cựu HS/Bs Thái Ngọc Ẩn.

                          Mời xem dưới đây:                               

2 THÔNG BÁO SƠ KHỞI:

1. Thư kính gởi Quí Vị Giáo Sư PTG & ĐTĐ Cần Thơ

2. Thông báo số 1: Nhờ sự hỗ trợ của Giáo Sư, Đồng Môn & Thân Hữu

1/. THƯ MỜI SỐ 1-S: Kính gởi Quý Vị Giáo Sư:

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI PTGĐTĐ XXIV TẠI BOSTON NĂM 2020

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

THƯ MỜI SỐ 1- S

Kính gởi quí vị Giáo Sư PTG và ĐTĐ Cần Thơ

 

               Kính gởi Giáo Sư:_________________________

 

        Nhân ngày ĐH XXIII tại Maryland, chúng tôi CHS và Thân hữu vùng New England USA, tình nguyện nhận tổ chức ĐH Thế Giới PTGĐTĐ XXIV tại Boston với sự giúp đỡ của quí Anh Chị CHS và sự hướng dẫn của Quí Thầy Cô.

        Người xưa có nói “Không Thầy đố mày làm nên”

        Cha mẹ sinh ra chúng ta ra, dưỡng dục chúng ta, nhưng Thầy Cô là người dạy dỗ và rèn luyện chúng ta thành người hữu ích cho gia đình, xã hội và Tổ Quốc.

       Với tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, chúng tôi sẽ tổ chức ĐH Thế Giới PTGĐTĐ XXIV tại Boston năm 2020 ngày 25, 26 và 27 tháng 9 với chủ đề: “VINH DANH & TẠ ƠN THẦY CÔ”.

      Ban tổ chức chúng tôi thành kính mời Giáo Sư dành cho chúng tôi ba ngày đến tham dự ĐH và BTC cũng xin Giáo Sư viết cho vài dòng kỷ niệm về Trường, về đồng nghiệp và về học trò. Xin Giáo Sư vui lòng kèm một tấm ảnh và sơ lược về mình để đăng trên Đặc San 25 của Đại Hội.

      Ban tổ chức hy vọng nhận được hồi âm càng sớm càng tốt, để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp quí vị được chu đáo.

      Một lần nữa, chúng tôi kính mời Giáo Sư và gia đình đến tham dự Đại Hội năm 2020       

   

    TM. BTC: CHS.BS Thái Ngọc Ẩn.

 

 Địa chỉ liên lạc:

- 16 Gleason St. Watertown, MA 02472. USA

-ĐT: (617)312-9730

- Email:

             anthai1443@gmail.com

             gamnguyen@comcast.net

2/. THÔNG BÁO SỐ 1:

HỘI CHS PHAN THANH GIẢN và ĐOÀN THỊ ĐIỂM VÙNG NEW ENGLAND USA.

16 Gleason St. Watertown, MA 02472

Email: gamnguyen@comcast.net

Phone: (617)312-9730

--------

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THẾ GIỚI PTGĐTĐ XXIV TẠI BOSTON NĂM 2020

 

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 1

NHỜ SỰ HỖ TRỢ CỦA QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN & THÂN HỮU

        Kính thưa Quí Thầy, Quí Cô cùng Anh Chị Đồng Môn và Thân Hữu,

Nhân ĐH XXIII tại Maryland 2019, chúng tôi Cựu Học Sinh và Thân hữu vùng New England, tình nguyện nhận tổ chức ĐH XXIV tại Boston với sự giúp đỡ của quí Anh Chị CHS và sự hướng dẫn của Quí Thầy Cô.

Kính thưa quí vị,

Chúng ta sẽ tổ chức ĐH XXIV tại Boston, Massachusetts vào ngày 25, 26 và 27 tháng 9 năm 2020 với chủ đề  “VINH DANH & TẠ ƠN THẦY CÔ”.

Thầy Cô và Anh Chị sẽ nhận được những THÔNG BÁO tiếp theo gồm những chi tiết cần thiết về ĐH XXIV.

Chúng tôi ước mong Quý Vị dành ba ngày 25, 26 và 27 tháng 9 năm 2020 để về tham dự ĐH của chúng ta.

    *Kính thưa Quí Thầy, Quí Cô,

        Xin Quí Thầy Cô vui lòng gởi cho BTC/ĐH những hình ảnh, bút tích, những kỷ niệm dưới mái trường xưa để chúng ta có được một Đặc San lưu niệm đặc biệt, cũng như kính mong quí Thầy Cô cho xin 1 ảnh chân dung và bản tóm lược tiểu sử của mình.

    *Anh chị đồng môn và thân hữu thân mến,

        Người xưa có nói “Không Thầy đố mày làm nên”

        Cha mẹ sinh chúng ta ra, dưỡng dục chúng ta, nhưng Thầy Cô là người dạy dỗ và rèn luyện chúng ta thành người hữu ích cho gia đình, xã hội và Tổ Quốc.

       Để tưởng nhớ công ơn đó, xin anh chị đồng môn và thân hữu, trong khả năng của mình và bằng tấm lòng thương yêu Trường Xưa, Thầy Bạn Cũ, sẵn sàng tiếp tay với chúng tôi để chúng ta cùng tổ chức một Đại Hội nói lên được sự kính mến và biết ơn của chúng ta đối với Quý Thầy Cô của mình.  

        Ngoài ra Anh Chị nào có những kỷ niệm hoặc quà gì muốn bày tỏ và dâng lên Thầy Cô mình “đặc biệt”, xin thông báo cho BTC để chúng tôi sắp xếp cho quí anh chị toại nguyện.

       Chúng tôi xin yêu cầu quí đồng môn, đặc biệt quí anh chị trưởng nhóm, các cựu trưởng ban tổ chức cùng tiếp tay với chúng tôi, như tìm liên lạc, thông báo, giúp đỡ cho quí Thầy Cô, quí đồng môn và thân hữu của chúng ta đến tham dự ĐẠI HỘI VINH DANH & TẠ ƠN THẦY CÔ tại Boston năm 2020.

       Chúng ta cùng ước mong ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG

      TM/ BTC: CHS.BS Thái Ngọc Ẩn

Địa chỉ  liên lạc BTC:

 - 16 Gleason St. Watertown, MA 02472. USA

 -ĐT: (617)312-9730

- Email: anthai1443@gmail.com

               gamnguyen@comcast.net

bottom of page